Dansk Selskab for Flowcytometri

i

 

Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Flowcytometri

27 April 2000

1. Dirigent

Olav Egelund blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt. Hans Jürgen Hoffmann blev valgt som referent.

2. Formandens beretning

ifølge den udsendte dagsorden blev godkendt. GFP-mødet var en succes.

3. Vedtægter

Ingen forslag til vedtægtsændringer var blevet modtaget.

4. Valg til bestyrelsen

Jørgen K. Larsen og Carl-Henrik Brogren blev genvalgt. Hans Jürgen Hoffmann blev valgt som sekretær. Erik Kjærsgaard blev genvalgt som suppleant og Henrik Flyger og Jacob Larsen som revisorer.

5. Revideret regnskab

Det reviderede regnskab, der i forvejen var udsendt til medlemmerne, og som viste et overskud per 1.1.2000 på 62.337 kr., blev godkendt.

6. Budget

Bjarne Møller fremlagde et budget for år 2000 (se nedenfor), og dette blev godkendt.

Indtægter

Kontingent 14.500

Støtte til møder (firma-sponsorer) 10.000

Dansk Medicinsk Selskab 8.000

I alt 32.500

Udgifter

Homepage 4.000

Videnskabelige møder 24.000

Rejselegat 15.000

Bestyrelsesmøder og kontorhold 2.500

I alt 45.500

Resultat -13.000

Forventet beholdning ultimo 2000 ifølge budgettet er således 49.337 kr.

7. Kontingent

Bestyrelsens forslag om at fortsætte med et årligt kontingent på 100 kr. for ordinære medlemmer og 1.000 kr. for firma-medlemmer blev godkendt.

8. Hjemmeside og e-mail

Med hensyn til udsendelse af meddelelser pr. e-mail blev det diskuteret, om man skulle vedligeholde 2 lister; én af (kontingent-betalende) medlemmer, og én af (ikke-betalende) andre interesserede. Dette forslag blev forkastet, idet man mente, at evt. meddelelser pr. e-mail foreløbig skulle forbeholdes medlemmerne, og kun såfremt det enkelte medlem måtte ønske det. Iøvrigt var der enighed om, at en ordning med ekstraordinære meddelelser pr. e.mail var en god idé. Hjemmesiden får et mindre format - det skulle ikke kunne mærkes i betragtning af den begrænsede trafik, der hidtil har været på hjemmesiden. Til næste bestyrelsesmøde må man overveje, hvilke links til andre hjemmesider man vil have etableret.

9. Kvalitetskontroludvalg

Resultaterne af de 2 forudgående halvårs kvalitetskontrolundersøgelser er flot, med en variation på kun 12 % ved 8 deltagere! Fremover udgår Hvidovre Sygehus og Aarhus Amtssygehus, medens Lungemedicinsk Forskning, Aarhus Kommunehospital kommer til. SSIs deltagelse blev diskuteret, da der ikke sendes nogle prøver ud fra dem. Generalforsamlingen besluttede, at de alligevel må blive ved med at deltage i kvalitetskontrollen. Næste runde indledes med en forsendelse den 8-9. maj 2000.

10. Rejselegat

Rejselegatet var en engangsbeløb på 15.000 kr., ikke en årligt afsat beløb. Der modtages gerne donationer til rejselegater i fremtiden. Beløbet bliver uddelt i protioner på ca 3.000 kr. per kvalificeret ansøger. Ansøgningen indsendes løbende per e-mail til formanden, og den distribueres til bestyrelsen, der tager stilling til ansøgningen. Efter afviklingen af en rejse delfinansieret med et DSFCM rejselegat forventes det, at modtageren holder et foredrag i relation til det pågældende emne ved et af de næste møder i DSFCMs regi.

11. Planer for Videnskabelige møder

Møde nr. 23, med emnet "Quantification of rare cells with special reference to minimal residual disease". Kontaktperson: Erik Kjærsgaard. Påtænkes afholdt i september/oktober 2000 i Herlev. Forventes sponsoreret af BD. Alberto Orfao er ønsket som foredragsholder.

Møde nr. 24, arrangeres på initiativ af Dansk Selskab for Klinisk Kemi som et fælles møde med DSFCM, den 10. november 2000, kl. 14.15-17.00, på Frederiksberg Hospital. Kontaktperson: Erik Kjærsgaard. DSKK ønsker et oversigtsforedrag om flowcytometri. Det vil være relevant for DSFCM at redegøres for vores kvalitetskontrolundersøgelses virkemåde og resultater.

Møde nr. 25, med emnet "Functional Assays in Flow Cytometry", påtænkes afholdt i forbindelse med generalforsamlingen i foråret 2001. Kontaktpersoner: Carl Henrik Brogren og Lars Ryder.

Forslag fra generalforsamlingen til emner for fremtidige møder: "DSFCM-medlemmers Forskningsprojekter", med opfordring til indkaldelse af "frie" foredrag, og ANye Teknologier i Cytometri".

12. Eventuelt

Formanden meddelte, at DSFCMs yngre medlemmer (under 35 år) kan ansøge om rejselegater af størrelse 500-1.000 DM hos Deutsche Gesellshaft für Zytometrie (DGfZ), vores tyske modpart, inden udgangen af juli med henblik på deltagelse i DGFZs årsmøde i Heidelberg i oktober 2000.

Generalforsamlingen blev hævet kl 18:45.

 

tilbage

Vend tilbage til Indholdsfortegnelse