Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Flowcytometri, afholdt 21.4.2004 på Rigshospitalet.

 

Ordstyrer: Lars Bolund

Deltagere: 10 personer (Jacob Larsen, Olav Egelund, Jette Christiansen og Lars Bolund, samt fra bestyrelsen Jørgen K. Larsen, Jens Peter Stenvang, Hans Jürgen Hoffmann, Bjarne K. Møller, Carl-Henrik Brogren og Tine Hoppe)

 

Ordstyreren konstaterer at GF er lovligt indkaldt.

 

Formandsberetning: Der er blevet afholdt to videnskabelige møder,

 

Det 30. møde om ”suspension array techniques” ved Generalforsamlingen 2003

Det 31. møde om software og data analyse i forbindelse med Ph.D kursus i Århus.

Begge var tematiske møder med god opbakning.

 

Medlemsskaren er stabilt. Der er 109 medlemmer, hvoraf der er 13 firma medlemmer. Mens 5 medlemmer har meldt sig ud af selskabet, har 13 medlemmer meldt sig ind.

 

Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har forslået at kontingent og legat afskaffes. BKM: Dette begrundes med, at omkostningerne ved ordinær drift af selskabet er reduceret pga kommunikation med e-post. Legatet, som skulle støtte unge flowcytometrister, er blevet søgt en gang i 5 år, og denne ene gang er det ikke blevet brugt. OE: det er usædvanligt at have et selskab der ikke opkræver kontingent – det bliver jo til et firmasponsoreret selskab. CHB: Selv et symbolsk kontingent signalerer seriøsitet. LBolund: Kontingentet kunne opkræves hver 3e år. HJH er ikke sikker på, at Det Medicinske Selskab vil akseptere at der er et flertal af medlemmer der ikke betaler kontingent. JPS: kontingentet kunne nedsættes til 50 kr. Ordstyreren afsluttede diskussionen med at konstatere at GF ikke ville bakke bestyrelsen op i deres forslag om at afskaffe kontingentet. Legatet derimod afskaffes, da det i de 5 år det har været tilgængeligt kun er blevet søgt en gang, hvor det ikke kom til udbetaling.

 

Valg til bestyrelsen: Alle kandidater blev genvalgt. Der var ingen kampvalg. Til bestyrelsen genvalgtes JKL, HJH og CHB. Som 2. suppleant genvalgtes TH og som revisor JL.

 

Økonomi: Kassereren beklagede at bilag for det forløbene år er gået tabt enten i Århus eller i Herlev. Regnskabet er gendannet på grundlag af udtræk fra Netbank. Økonomien er solid. Egenkapitalen er steget til ca. 83.000 kr., og det 32. møde giver igen overskud.

 

Forretningsorden: Der er ikke præsenteret en forretningsorden. Ordstyreren pålægger bestyrelsen på generalforsamlingens vegne af fremskaffe en forretningsorden til næste GF.

 

Kvalitetskontrol (Kk) udvalg (KU): KU har været nedlagt i det forløbene år. Det ønskes genoptaget. Grunden til nedlæggelsen var, at det var meget krævende at indtaste alle data fra fax  i en regneark. Et forsøg på Erik Kjærsgårds vegne for at få flyttet indtastningen til e-post mislykkedes. HJH kan formidle en programmør der kan skrive web sider til indtastning af data direkte i et regneark. Forsendelse af prøver vil søges overtaget af DakoCytomation, som også vil levere de stabiliserede blodprøver, der skal analyseres. LB foreslår at der godt kan bruges nogle midler på at få skrevet de sider, der skal til i hjemmesiden. BKM: der er kun 10-12 laboratorier der deltager i Kk, så det retfærdiggør ikke brug af mange midler på Kk. Ordstyreren pålægger bestyrelsen og KU at få Kk i gang igen til næste år.

 

Kommende møder:

Der planlægges et møde om konjugering til efteråret i Århus.

Generalforsamling næste år søges afholdt sammen med Immunologisk Selskab.

Stamceller kunne være emnet for et kommende møde.

OE forslår at holde møde sammen med det svenske søsterselskab.

Ordstyreren Lars Bolund afslutter mødet i ro og orden.

 

23.4.2004 /HJH, referent.

1.6.2004 /JKL.