Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Flow Cytometri, 20. April 2006

 

 

Generalforsamlingen påbegyndtes kl 17.10. Formanden Jørgen K. Larsen foreslog, at Bent Aasted fungerede som dirigent. BA blev valgt til dirigent. Hans Jürgen Hoffmann blev valgt til referent. BA konstaterede, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt. BA fulgte nøje den på hjemmesiden meddelte dagsorden for generalforsamlingen.

 

Deltagere: Olav Egelund, Bent Aasted, Graham Leslie, Jens Peter Stenvang, Jørgen K Larsen, Carl Henrik Brogren, Jakob Larsen, Lars Ryder, Anders Wolff, Hans Jürgen Hoffmann.

 

Formandens Beretning: Der blev afholdt 4 møder i det sidste år; det 34.-37. møde. Bestyrelsen og kvalitetskontroludvalget afholdt i oktober 2006 et visionsmøde i sommerhuset Sandkassen ved Odder. Resultat af visionsmødet var, at de næste møder blev planlagt, kvalitetskontroludvalget blev genorganiseret, og en forretningsorden blev nedskrevet. I tilfælde af uenighed mellem forretningsorden og vedtægter gælder vedtægterne.

 

Medlemstal: Sekretæren HJH gjorde rede for medlemsantallet; der er 108 ordinære medlemmer, og 10 firmamedlemmer. Der har været en del udskiftning i de sidste 2 år, da der blev afholdt kurser, der forudsatte, at deltagerne meldte sig ind i selskabet. 28 ordinære medlemmer meldte sig ind i 2004/5, og 17 meldte sig ud i 2005/6. Der har været 1 udmelding og 1 indmelding af firmamedlemmer. Der er 3 medlemmer, der gentagne gange ikke har betalt deres kontingent. Sekretæren vil kontakte medlemmerne telefonisk og afklare, om de ønsker at forblive i selskabet.

 

Valg til bestyrelsen og revisorer: JKL, HJH og CHB var på valg. De blev alle genvalgt. JL var på valg som revisor og blev genvalgt, Tine Hoppe har ikke ønsket at virke som suppleant mere, og Graham Leslie blev valgt ind i stedet for.

 

Regnskab: Regnskab for 2005 og budget for 2006 blev godkendt. Kontingent forbliver uændret.

 

Kvalitetskontroludvalg: Jakob Larsen, formand for kvalitetskontroludvalget (KK), redegjorde for dets aktivitet. Ved visionsmødet blev en plan lagt for KK. Der skulle dannes en elektronisk løsning for indtastningen, og prøver udsendes af forskellige laboratorier. Milepæle aftaltes, og blev overholdt i starten. Da der ikke har været henvendelser til KK på trods af meddelelserne på hjemmesiden, forekommer det som om, der ingen bevisthed er i selskabet om KKs aktivitet. HJH efterlyste en grundig diskussion af KKs aktivitet. HJH foreslog, at alternativet var at tage kontakt til UK NEQUAS. LPR mente, at NEQUAS ikke duer til danske forhold. CHB mente, at behovet var der. Der mangler en rundspørge om, hvor mange der har interesse i hvilke ydelser fra KK. JPS mente, at der bør rettes op på planen i KK, og der evt kunne aftales en anden struktur. OE efterlyste en behovsanalyse i selskabet; selskabet har midler til på denne måde at financiere en ny start på en kvalitetskontrolundersøgelse; de identificerede problemer skulle løses efter danske forhold. LR efterlyste et møde i KK, og JL nævnte, at der snart vil blive aftalt et møde i KK per e-post.

 

Kommende møder: Til efteråret arrangerer HJH et møde om Basofil aktivering med DSA, evt et møde med DLS om sarkoidose. Til årsmødet i 2007 arrangeres et møde om funktionelle analyser i Kbh, og til efteråret 2007 arrangeres et møde om enten kvalitetskontrol eller multifarve analyse, nu hvor det er modnet.

 

Forretningsorden: Forretningsordenen, der blev nedskrevet på visionsmødet blev godkendt.

 

Hjemmesiden:  Hjemmesiden er god. Der synes at mangle henvisninger til andre kvalitetskontrol-organisationer (links forefindes dog under Org. & Resources). Det hænder, at der er links, som ikke er opdaterede (i så tilfælde må man rette henvendelse herom til web editor, JKL). Der bør holdes statistik på antal af besøgende; ScanNet gør det evt allerede. Web editor skal undersøge dette. En intern del af hjemmesiden er forbeholdt til brug for bestyrelsens arbejde. Der bør ikke indrettes diskussionsforum, da der allerede findes et udmærket forum ved Purdue University Cytometry Laboratories (se link på hjemmesiden under Org. & Resources).

 

Eventuelt: JKL orienterede om EWGCCA, der har fået nyt navn (ESCCA) og holder møde i Italien til efteråret. Det er et udmærket sted at tage hen for at danne kontakter. HJH orienterede om information fra lægeforeningen, der varetager kontingentopkrævningen, og som er blevet pålagt af SKAT at opkræve MOMS på de leverede administrative og regnskabsmæssige ydelser: 0% i 2006, 15% i 2007 og 25% i 2008. Kassereren BKM opfordres til at kontakte lægeforeningen for at få afklaring af denne sag. Desuden drøftes for tiden, hvorvidt selskaber med få lægelige medlemmer skal støttes af Dansk Medicinsk Selskab. Læger udgør 36% af DSFCMs medlemmer. GL nævnte at DSFCM har mange medlemmer, der er ansat på hospitaler.

 

BA takkede for god ro og orden og afsluttede mødet kl 18.00.

 

3.5.2006 /HJH