Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Flowcytometri

4.4.2002, Auditorium 93, Rigshospitalet  

 

1. Jakob Larsen valgtes som dirigent.

2. Formandens beretning: Der fandtes ingen skriftlig beretning. Selskabet har nu 104 medlemmer, hvoraf 10 er firmamedlemmer. To medlemmer har meldt sig ind i selskabet, og to har meldt sig ud. Et medlem er afgået ved døden. Der blev afholdt to møder i det forløbne år: 1) 25. møde organiseret af Carl-Henrik Brogren, Lars Ryder og Jørgen K. Larsen: “Functional Assays in Cytometry”, 25.4.2001, Rigshospitalet; 2) 26. møde organiseret af Hans Jürgen Hoffmann: “Flow Cytometry at the dawn of the third Millenium”, 6.9.2001, Århus Universitet. I år er der planlagt to møder udover det 27. møde, afholdt umiddelbart før denne generalforsamling. Disse møder drøftes senere under punkt 12.

3. Indkomne forslag: Det blev vedtaget, at der skal vælges en 2. suppleant til bestyrelsen.

4. Valg til bestyrelsen. Jørgen K. Larsen, Carl-Henrik Brogren, Jacob Larsen og Hans Jürgen Hoffmann er på valg og er villige til genvalg. Alle blev genvalgt. Tine Hoppe stiller op som 2. suppleant, og blev valgt. Tillykke!

5. Regnskab. Regnskabet blev forelagt af Jørgen K. Larsen, da Bjarna Møller var forhindret i at deltage i mødet. Hans Jürgen Hoffmann spurgte til de 5.000 kr., som Dansk Medicinsk Selskab havde bidraget med. Dette var ydet som rejsestøtte til en foredrags holder ved det 25. møde, Stefan Barlage fra Regensburg.

6. Budget. Budgettet minder om det fra 2001 og blev vedtaget. Selskabet er villig til at sætte kapital på højkant for at få Sandbjerg Gods mødet til at fungere – dette kunne ændre regnskabet væsentligt.

7. Kontingentet. Hans Jürgen Hoffmann foreslår, at kontingentet fordobles fra 100 kr. til 200 kr. for ordinære medlemmer, og fra 1.000 kr. til 2.000 kr. for firmamedlemmer. Begrundelsen er, at de tilkommende ca. 20.000 kr. ville kunne gå ubeskåret til udgifter i forbindelse med mødeaktivitet, og at kontingentet i forvejen var lavt. Immunologisk Selskab har hævet kontingentet fra 250 kr. til 300 kr., og Dansk Selskab for Allergologi’s [?] kontingent er på 250 kr., uden at der fås så meget for midlerne som hos os. Jørgen K. Larsen er uenig. Selv efter sidste års mødeaktivitet har selskabet en god beholdning på ca. 63.000 kr. Andre selskaber yder betydeligt mere for det højere kontingent, de opkræver. Carl-Henrik Brogren, Lars Ryder og Jens Peter Stenvang støtter Jørgen K. Larsen. Hans Jürgen Hoffmann minder om, at kontingentet skal gå til øget mødeaktivitet. Jørgen K. Larsen mener, at der ikke umiddelbart er behov for flere midler til øget mødeaktivitet, og at mødeaktiviteten mest kun udløses på bestyrelsens initiativ. Diskussionen kommer på afveje, idet der diskuteres, hvorvidt tilhørerne ved det foreløbne videnskabelige møde var klare over, at de uanset medlemsstatus gerne måtte deltage i generalforsamlingen. Kun medlemmer har dog stemmeret på generalforsamlingen. Olav Egelund mener, at folk ikke var klare over, at de var velkomne. Carl-Henrik Brogren beklager dette. Der var enighed om, at forkerte signaler var blevet sendt ud i indkaldelsen, og at der fremover skal fremgå tydeligt af indkaldelserne, at alle er velkommne til generalforsamlingen.

Fortsættelsen af diskussionen om kontingentet: Olav Egelund mener, at kontingentets størrelse ikke må skræmme almindelige medlemmer. Hans Jürgen Hoffmann påpeger, at en beholdning på 63.000 kr. faktisk ikke er særlig høj, når der skal afholdes et møde som det planlagte på Sandbjerg Gods. Carl-Henrik Brogren mener, at selskabets hidtidige status har været sund og ikke må ødelægges. Olav Egelund og Jens Peter Stenvang mener, at firmaerne, der indgår i selskabet, sikkert gerne vil stille med sikkerhed på 20.000 kr. for det planlagte møde. Tine Hoppe efterlyser mere aktivitet i selskabet. Hans Jürgen Hoffmann påpeger, at selskabet er et dynamisk væsen, og at der kan pustes liv i det, eller det kan kvæles af vaner. Lige nu mener Hans Jürgen Hoffmann, at en del af selskabets bestyrelse mangler de visioner, der kræves for at holde liv og en eksistensberettigelse i selskabet. Jens Peter Stenvang mener, at der kunne justeres i kontingentets højde efter, at vi har vist, at vi er i stand til at holde flere og bedre møder. Denne holdning finder støtte hos mange deltagere i generalforsamlingen. Kontingentets størrelse forbliver uændret i år, og emnet tages op igen på næste generalforsamling.

8. Forretningsorden – Hans Jürgen Hoffmann har efterlyst forretningsorden for at gøre hændelser i selskabet mere transparente for medlemmer. Der tænkes på en beskrevet forretningsorden for indmeldelse, referering af møder og planlægning af videnskabelige møder. Emnet tages op i bestyrelsen.

9. Hjemmeside og e-post. Jens Peter Stenvang har som målsætning at lave en dynamisk, tekstbaseret hjemmeside. JKL vil hjælpe med det fremover. Der må gerne være gode links til firmamedlemmernes hjemmesider. e-mail skal bl.a. bruges til at annoncere det svenske selskabs meddelser og andet med flowcytometrisk indhold. Dog ingen kommercielle meddelelser. Der efterstræbes bredere samarbejde med andre selskaber i ind- og udland.

10. Kvalitetskontrol (QC): Der er et meget godt gennemsnit for CD4/CD8 bestemmelsen imellem de deltagende laboratorier. Det er før blevet diskuteret, om DECS skulle overtage QC, men det ville bare koste mere uden at give mere. Der blev diskuteret om andre antigener skulle indgå i QC. Dette emne tages op i QC udvalget. For at rekruttere flere deltagere foreslår Hans Jürgen Hoffmann at firmamedlemmerne udsender indmeldelsesblanketter til laboratorier med flowcytometre. Olav Egelund synes om ideen.

11. Rejselegat. I det forløbne år er et legat på 3.000 kr. blev tildelt Christine Dahl. Jens Peter Stenvang og Carl-Henrik Brogren mener, at legatet tiltrækker nye medlemmer. Olav Egelund mener, at der bør være ansøgningsfrist og annoncer for legatet. Det må behandles i bestyrelsen. Måske bør der foreligge en forretningsorden her.

12. Kommende møder. Hans Jürgen Hoffmann forsøgte at redegøre for det 28. videnskabelige møde, men var tydeligvis ikke forberedt nok. En opdateret version følger snart. Foreløbigt tilsagn mangler fra kun én af 4 hovedforedragsholdere. Endeligt tilsagn mangler fra de fleste foredragsholdere. Der meddeles detaljer om mødet til bestyrelsen i løbet af den næste uge (8–12.4.2002), en endelig mødeplan foreligger den 20.4.2002, og beslutningen, om mødet skal finde sted, tages på et bestyrelsesmøde den 30.3.2002.

Det 29. videnskabelige møde er på skinner. Jørgen K. Larsen er kontaktperson og samarbejder m.h.t. organisering af mødet med Karina Hjort fra Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi. Mødedato er endnu ikke fastlagt.

13. Eventuelt. Olav Egelund synes om Rigshospitalets Auditorium 93 og foreslår, at Københavnske møder fremover skal holdes her.

Mødet blev afsluttet i ro og orden kl. 18.23.

 

Referat af efterfølgende, konstituerende bestyrelsesmøde i DSFCM

Deltagere: Jørgen K. Larsen, Hans Jürgen Hoffmann, Jens Peter Stenvang, Carl-Henrik Brogren, Erik Kjærsgård, Tine Hoppe. (Afbud fra Bjarne Møller.)

Da bestyrelsens medlemmer er de samme som før generalforsamlingen, forblives ved den hidtidige besættelse af poster. JKL udtrykker et dog ønske om, at man forbereder sig på fornyelse i formandsposten. JKL og JPS vil samarbejde for at få aktualiseret hjemmesiden.

Tine Hoppe hilses velkommen som 2. suppleant i bestyrelsen og opfordres til at finde et emne, hun vil beskæftige sig med.

Drøftelserne af det 28. møde fortsattes.

Mødet endte kl. 19.15.

Refereret af HJH & JKL