Referat for generalforsamling i Dansk Selskab for Flowcytometri, 26. april 2005, kl 13.30

 

Deltagere: Jørgen K. Larsen, Carl-Henrik Brogren, Lars Ryder, Bent Aasted, Hans Jürgen Hoffmann og Jette Christiansen.

 

Dirigent: Bent Aasted blev valgt til dirigent og konstaterede, at GF var lovligt indkaldt.

 

Formandens beretning: JKL berettede, at der i 2004 blev afholdt 2 videnskabelige møder; det 32. møde med demonstrationer af sorteringsinstrumenter og andet cytometriudstyr. I forbindelse med det 33. møde blev der afholdt en workshop om fluorescenskonjugering. Begge møder var velbesøgt. Sekretæren meddelte, at der har meldt sig 30 nye medlemmer ind, og at 11 medlemmer har forladt selskabet, fordi de ikke beskæftiger sig med flowcytometri mere. Selskabet har nu 126 medlemmer, heraf 10 firmamedlemmer og 1 pensionist. Det blev pålagt sekretæren at opdatere medlemslisten og e-maile den til bestyrelsen.

 

Valg til bestyrelsen: Jens Peter Stenvang, Bjarne Møller og Erik Kjærsgård var på valg og blev genvalgt. Henrik Flyger ønskede ikke genvalg som revisor. Uffe Birk Jensen fra Klinisk Genetik, AUH, havde erklæret sig villig til at påtage sig hvervet og blev valgt til revisor.

 

Regnskab og budget: Årsregnskabet for 2004, der var udfærdiget af kassereren Bjarne Møller, og som var godkendt af revisorerne Henrik Flyger og Jacob Larsen, blev fremlagt. Selskabet havde ultimo 2004 en kontant beholdning på 90.746 kr. Et budget for 2005, ligeledes udfærdiget af Bjarne Møller, blev fremlagt og godkendt af GF.

 

Kontingent: Dette blev fastsat uændret til 100 kr. årligt for ordinære medlemmer og 1000 kr. for firmamedlemmer.

 

Kvalitetskontrol: JKL fremlagde en erklæring (se nedenfor) fra Erik Kjærsgård, der ønsker at træde af som formand for udvalget. Udvalgets arbejde har ligget stille i lang tid, og fornyet virksomhed er afhængigt af, om nogle vil påtage sig hvervene som formand og som ansvarlige for de forskellige funktioner i forbindelse med prøveudsendelse og databehandling. LR, der er medlem af kvalitetskontroludvalget, accepterede indenfor en måned at tage initiativ til en undersøgelse af, om der er grundlag for en fortsættelse af kvalitetskontrollen i ny opsætning. Dette indebærer en samtidig undersøgelse af, om nogle vil påtage sig opgaverne i forbindelse med ledelse og drift af kvalitetskontrollen.

 

Forretningsorden: Arbejdet med opbygning af en forretningsorden har ligget stille.

 

Hjemmeside: Denne har hidtil været en passiv HTML side. Det er et ønske fra sekretæren HJH, at DSFCM skifter udbyder fra Tiscali til ScanNet, hvor der kan implementeres ASP.NET programmer på hjemmesiden. Disse programmer kan bruges til at administrere indmelding og udmelding af medlemmer, opdatering af e-post adressen, tilmelding til møder, og ikke mindst til at fjerne det kedelige arbejde fra kvalitetskontroludvalget ved, at der skrives en side, hvor man kan indtaste sine data og med det samme få at se, hvilken præstation man har opnået.

 

Mødet endte i ro og orden kl. 14.00.

 

Referat af HJH og JKL

 

Mandag d. 25. april 2005

Kvalitetskontrol for DSFCM

 

Som det blev meddelt ved sidste års generalforsamling af kvalitetskontroludvalgets formand Erik Kjærsgaard har kvalitetskontrolprogrammet været suspenderet siden  opgørelsen af den 4. udsendelse i 2002. Formanden har ikke set sig i stand til at forsætte arbejdet og ønsker hermed at træde af.

I den forløbne periode der gjort flere tiltag for at lette arbejdet, bl.a. er der arbejdet med en elektronisk indrapportering af analyseresultaterne, og udvalget har samarbejdet med DAKOCytomation for at finde mulighed for, at benytte deres ”CD-Chex” i kvalitetsprogrammet. I efteråret afholdt DakoCytomation Norden A/S et kursus i standardisering og kvalitetskontrol ved flowcytometri, hvor DakoCytomation tilbød at bekoste CD-Chex cellerne samt forsendelse af disse til de deltagende laboratorier, idet den statistiske analyse forudsattes udført af DSFCM på basis af e-mailede svarskemaer. Der er således et godt grund for at videreføre kvalitetskontrollen i dansk regi, hvis det bliver muligt at finde en ny formand til udvalget.

 

På kvalitetskontroludvalget vegne

 

Erik Kjærsgaard

Med. Hæm. Afd. L, KAS-Herlev