Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Flowcytometri den 7.3.2007

 

 

Indkaldelse: Udsendt med dagsorden til medlemmerne per e-mail den 7.2.2007 og samtidigt vist på www.flowcytometri.dk.

 

Dagsorden: Valg af dirigent og referent, formandsberetning, indkomne forslag, valg til bestyrelsen*, revideret regnskab, budget, kontingent, kvalitetskontrol, planer for kommende møder, forretningsorden, hjemmeside, eventuelt.

                  *På valg er posterne for 2 bestyrelsesmedlemmer (Jens Peter Stenvang og Bjarne Møller), 1 suppleant (Erik Kjærsgaard) og 1 revisor (Uffe Birch Jensen).

 

Sted:          GF blev afholdt kl. 14:45-15:45 i Zoologisk Studiesamling, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab/Anatomi & Cellebiologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Frederiksberg Campus, Grønnegårdsvej 7, 1870 Frederiksberg C.

 

Tilstede:     Hans Jürgen Hofmann, Jens Peter Stenvang, Bjarne Møller, Carl-Henrik Brogren, Erik Kjærsgaard, Graham Leslie, Jørgen K. Larsen, Inger Plum (DEKS).

 

 

1       Valg af dirigent og referent:

         HJH foreslog IP som dirigent og JKL som referent, og dette blev vedtaget.

         IP konstaterede, at GF var lovligt indkaldt.

 

2       Formandsberetning:

2a     Afholdte videnskabelige møder:

         36th Meeting, 20 April 2006, Copenhagen: Microfluidic Single Cell and Molecule Analysis. Scientific Symposium and Annual General Meeting.

         37th Meeting, 27 February 2006, Aarhus: T cell activation during exacerbations in severe asthmatics.

         38th Meeting, 24 October 2006, Aarhus: The basophil activation test in clinical and basic research. Joint meeting of the Danish Society for Flow Cytometry and the Danish Society for Allergology.

2b     Afholdte bestyrelsesmøder:

         Bestyrelsesmøde den 6.6.2006 hos GL i Odense.

         Visionsmøde den 26-27.1.2007 i sommerhus ved Torup Strand.

2c     DSFCM har ikke været så heldig med reorganisering af kvalitetskontrol, men det bliver forhåbentligt bedre.

 

3       Indkomne forslag:

         Intet.

 

4       Valg til bestyrelsen:

         Jens Peter Stenvang og Bjarne Møller blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

         Erik Kjærsgaard, der havde erklæret sig villig til genvalg, blev enstemmigt genvalgt som 1. suppleant.

         Uffe Birch Jensen, der havde erklæret sig villig til genvalg, blev enstemmigt genvalgt til revisor.

 

5       Revideret regnskab:

         BM fremlagde regnskabet for år 2006. Regnskabet var blevet fremsendt til revisorerne, men endnu ikke godkendt af disse. Regnskabet viste en balance på +102.499 kr. per 31.12.2006.

         GF godkendte enstemmigt regnskabet under forudsætning af dets godkendelse af revisorerne.

 

6       Budget:

         BM orienterede om omkostninger ved forskellige fremtidige kontingentindbetalingsformer. Der må imødeses krav fra DADL om betaling af moms af kontingent og måske også moms af det vederlag, DADL forventes af forlange for administration af de ikke-lægelige medlemmer. De alternative muligheder vil være, at DSFCM enten administrerer selv, hvilket BKM ikke kan påtage sig, eller opskriver kontingentet eller opgiver kontingentet.

        

7       Kontingent:

         GF godkendte enstemmigt at fortsætte i 2007 med opkrævning via DADL af et kontingent på 100 kr. for ordinære medlemmer og 1.000 kr. for firmamedlemmer.

 

8       Kvalitetskontrol:

         HJH redegjorde for sine indledende drøftelser med IP om et muligt samarbejde med DEKS og om de dermed forbundne udgifter. Bestyrelsen var allerede blevet orienteret herom og havde drøftet mulighederne på visionsmødet den 26-27.1.2007.

         Dernæst orienterede IP om DEKS og henviste til, at UKNEQAS allerede har et program for ekstern kvalitetskontrol, og at hun jævnligt spørger EK til råds om flowcytometriske emner. UKNEQAS, hvis program er baseret på udsendelse af prøver af stabiliseret blod, har allerede de klinisk immunologiske afdelinger på Herlev Hospital (EK; CD3/CD4/CD8/CD34) og Skejby Hospital (BM) som deltagere.

         HJH meddelte, at DSFCM gerne ville have mulighed for at udsende friske prøver. IP meddelte, at DEKS vil kunne udføre dette og samtidigt sørge for screening for virus etc. HJH ønskede, at der blev inkluderet prøver med færre CD4+ celler. BM mente, at man hertil kunne anvende leukocytdepleteret blod. IP meddelte, at også HIV+ prøver kan sendes med postvæsenet. EK meddelte, at der for CD34 bestemmelsen trænges til CD34-berigede prøver. IP meddelte, at DEKS vil sørge for at indhente underskrevet godkendelse fra involverede patienter. HJH ønskede at tilføje måling af fluorescerende beads standarder.

         IP mente, at de tidligere oplyste priser vil kunne fastholdes, idet DEKS er en non-profit virksomhed, og at det er de enkelte laboratorier, der betaler for de programmer, de deltager i. Prisen, der var blevet oplyst til HJH (5.000 kr. per instrument per år, med 10 udsendelser per år), er beregnet ud fra 20 deltagere, og DEKS vil betale etableringsomkostninger. DEKS arbejder ud fra ISO-13528 guidelines. Man tilmelder sig for 1 kalenderår ad gangen. Hvert laboratorium/instrument får tildelt et nummer, således at anomymiteten respekteres.

         HJH meddelte, at en forespørgsel, der var udsendt den 14.2.2007 til medlemmerne af DSFCM om deres interesse for kvalitetskontrol i samarbejde med DEKS, foreløbigt har resulteret i 4 tilmeldinger. BM vil henvende sig til Dansk Selskab for Klinisk Immmunologi for at undersøge, om medlemmer af DSKI skulle være interesseret i at deltage. HJH foreslog en indkøringsfase for kvalitetskontrollen og derefter en fortsættelse med måske færre udsendelser. BM mente, at det gælder om nu at få så mange som muligt med. EK foreslog at satse på 10 udsendelser det første år.

 

9       Planer for kommende møder:

9a     40. møde: Workshop arrangeret af DSFCM på DEKS’ møde i Odense i sommeren 2007. IP vil advisere LIF, som organiserer udstillinger på mødet.

9b     41. møde: HJH vil sondere muligheden for fællesmøde med Lungemedicinsk Selskab i slutningen af oktober 2007. Fokus på sarcoidosis.

9c     42. møde: Jubilæumsmøde i anledning af, at det er 20 år siden, at DSFCM blev stiftet den 5.5.1988. Fokus på paradigmeskift. CHB som tovholder for jubilæumsmødeprogram med historiske indlæg og jubilæumsfest. GL som tovholder på core facility session.

 

10     Forretningsorden:

         Intet.

 

11     Hjemmeside:

         Intet.

 

12     Eventuelt:

         CHB spurgte om tidsrammen for igangsætning af kvalitetskontrol programmet: Skal vi sætte igang før eller efter DEKS mødet i Odense?

         BM og EK mente, at hæmatologerne måske kunne være interesserede i kvalitetskontrol med fluorescerende beads.

         IP ønskede mindst 1 måneds varsel før igangsætning af kvalitetskontrolprogrammet.

 

 

Referat 14.3.2007 /JKL