DSFCM Dansk Selskab for Flowcytometri

Internet: www.flowcytometri.dk

Nyhedsbrev - 12. marts 2001

Hermed indkaldes til selskabets 25. videnskabelige møde*, der afholdes onsdag den 25. april 2001 kl. 13.00-16.00 i Auditorium 2 på Rigshospitalet, samt til selskabets årlige generalforsamling fra kl. 16.00 sammesteds.

*Foreløbigt program er vedlagt. Endeligt mødeprogram og abstracts vil komme på www.flowcytometri.dk.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

Selskabet har nu ialt 107 medlemmer, fordelt som 96 ordinære medlemmer og 11 firma-medlemmer. I løbet af året har vi haft en tilgang af 10 ordinære medlemmer (Christine Dahl, Stine Jacobsen, Karen Jepsen, Bengt Juliussen, Mads Röpke, Nanna Kristensen Soni, Jens Tornøe, Inge Jørgensen, Anette Jørgensen og Anne Petersen) og 2 firma-medlemmer (Serotec og Electra-Box Diagnostica). 1 medlem har meldt sig ud, og 1 medlem er blevet ekskluderet på grund af manglende kontingentbetaling i 2 år. En opdateret medlemsliste kan rekvireres af selskabets medlemmer ved henvendelse til sekretæren. Medlemmerne bedes huske at meddele evt. ændringer af postadresse og e-mail adresse til sekretæren.

Der har i det forløbne år været afholdt 3 videnskabelige møder: 1) Møde nr. 22 om "Applications of green fluorescent protein in biology and medicine" blev afholdt den 27.4.2000 på Rigshospitalet i samarbejde med Biokemisk Forening, 2) møde nr. 23 om "Flowcytometri" blev afholdt den 10.11.2000 på Frederiksberg Hospital som fællesmøde med Dansk Selskab for Klinisk Kemi, og 3) møde nr. 24 om "Diagnosis of haematological malignancies using flow cytometry" blev afholdt den 18.12.2000 på Københavns Amts Sygehus i Herlev. Mødeprogrammer og abstracts kan findes på www.flowcytometri.dk.

Vedr. selskabets økonomi, hjemmeside, kvalitetskontrol, rejselegat, planer om kommende videnskabelige møder mv., se nedenfor.

3. Forslag, der ønskes sat under afstemning

Forslag, der ønskes sat under afstemning, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. I tilfælde af indkomne forslag vises endelig dagsorden senest 10 dage før generalforsamlingen på www.flowcytometri.dk. DSFCM's vedtægter kan findes på www.flowcytometri.dk.

Bestyrelsen foreslår følgende forslag til ny udformning af vedtægternes 5 sat under afstemning (idet overgangen til ny valgprocedure implementeres som beskrevet nedenfor under pkt. 4):

Generalforsamlingen vælger selskabets bestyrelse, bestående af 5 medlemmer. Desuden vælges 1 suppleant til bestyrelsen samt 2 revisorer. Alle vælges med en funktionstid på 2 år, med mulighed for genvalg. Der er forskudt valg ved, at 2 medlemmer af bestyrelsen og 1 suppleant bliver valgt det ene år, og 3 medlemmer af bestyrelsen det andet år. Der vælges 1 revisor hvert år. Valget sker på den ordinære generalforsamling ved simpelt flertal. Hvis noget medlem kræver det, foretages skriftlig afstemning. Hvert medlem kan højst afgive et antal stemmer, der svarer til antallet af poster, der er på valg. Bestyrelsen konstituerer sig på ny efter hver generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Suppleanten indtræder i bestyrelsen ved vakance. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 3 medlemmer er tilstede.

4. Valg til bestyrelsen

Ifølge de gældende vedtægter er følgende poster på valg: Næstformand (Jens Peter Stenvang) og kasserer (Bjarne Møller).

Hvis ovennævnte forslag til ny 5 bliver vedtaget, implementeres overgangen til den ny valgprocedure således: Der vælges 2 medlemmer af bestyrelsen (Jens Peter Stenvang og Bjarne Møller er på valg), 1 suppleant (Erik Kjærsgaard er på valg) og 1 revisor (ved lodtrækning afgøres, om Henrik Flyger eller Jacob Larsen er på valg). Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

5. Revideret regnskab

Bjarne Møller har udfærdiget et regnskab for år 2000, som er blevet godkendt og underskrevet af de to revisorer (Henrik Flyger og Jacob Larsen). DSFCM's kassebeholding var pr. 1.1.2000 på 62.337 kr., årets samlede indtægter var på 28.425 kr. og de samlede udgifter på 33.659 kr., resulterende i et underskud for år 2000 på 5.234 kr., hvilket betyder, at DSFCM gik ind i år 2001 med en kassebeholdning på 57.103 kr. Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen .

6. Budget

Bjarne Møller har udfærdiget følgende budget for år 2001, godkendt af bestyrelsen: Indtægter ialt 31.300 kr. (kontingenter 21.300 kr., sponsorstøtte til videnskabelige møder 10.000 kr.), udgifter ialt 46.000 kr. (videnskabelige møder 25.000 kr., rejselegat 15.000 kr., bestyrelsesmøder, porto etc. 4.500 kr., homepage 1.500 kr.), hvilket resulterer i et forventet underskud for 2001 på 14.700 kr.

7. Kontingent

Bestyrelsen foreslår et uændret årligt kontingent på 100 kr. for ordinære medlemmer og 1.000 kr. for firma-medlemmer. Kontingentopkrævningen foretages via Lægeforeningens Sekretariat én gang årligt. For nytilmeldte medlemmer kan der således gå op til ét år indtil første kontingentopkrævning.

8. Forretningsorden

Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen drøfter indførelsen af en forretningsorden for selskabet, vedrørende bl.a. 1) kommunikation via e-mail adresselisten, 2) afholdelse af møder i samarbejde med andre danske, regionale eller nationale selskaber inden for samme eller beslægtede emneområder, og 3) fordeling af rejselegatet.

9. Hjemmeside og e-mail

På baggrund af forrige generalforsamlings tilslutning til forslaget om så vidt muligt at lade kommunikation til medlemmerne foregå pr. e-mail har Hans Jürgen Hoffmann kunnet oprette en e-mail adresseliste, der nu omfatter 95 medlemmer. Denne omlægning af kommunikationsvejen har lettet sekretærens arbejde betydeligt. Hvis firma-medlemmerne ønsker at udsende informationsmateriale til de øvrige medlemmer, kan de hos sekretæren rekvirere en opdateret medlemsliste med medlemmernes almindelige postadresser.

10. Kvalitetskontrol

Arbejdsudvalget vil på generalforsamlingen give en opdateret oversigt over kvalitetskontrolundersøgelsen, hvor 10-11 laboratorier deltager i kvalitetskontrol af T-celle kvantitering. Resultaterne tilbagemeldes til hver enkelt deltager, som derved kan få viden om sin egen placering inden for den samlede resultatfordeling. Status for kvalitetskontrollen kan findes på www.flowcytometri.dk.

11. Rejselegat

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget nogen ansøgninger, der kunne opfylde betingelserne for tildeling af rejselegat. Der er på budgettet for år 2001 igen afsat 15.000 kr. til rejselegat. Betingelserne for tildeling er meddelt på www.flowcytometri.dk.

12. Planer for videnskabelige møder

Hans Jürgen Hoffmann er igang med at organisere et videnskabeligt møde til afholdelse i efteråret 2001. Programmet tilsigtes bygget op overvejende af frie foredrag holdt af medlemmerne og med en væsentlig komponent af nyhedspræsentationer fra firmamedlemmerne.

Forslag og idéer til kommende videnskabelige møder eller workshops efterlyses.

13. Eventuelt

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

Jørgen K. Larsen

Formand Jørgen K. Larsen, Finsenlaboratoriet, Finsencentret, Rigshospitalet, Afsnit 8621, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Tlf. 3545 5751. Fax 3538 5450. E-mail j.k.larsen@finsenlab.dk.

Næstformand Jens Peter Stenvang, DAKO A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup. Tlf. 4485 9500. Fax 4485 8435. E-mail jenspeter.stenvang@dako.dk.

Møde- Carl-Henrik Brogren, Afdeling for Mikrobiologi, Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi,

koordinator Fødevaredirektoratet, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg. Tlf. 3395 6000. Fax 3395 6001. E-mail chb@fdir.dk.

Sekretær Hans Jürgen Hoffmann, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Kommunehospital, Bygning 2B, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. Tlf. 8949 2107. Fax 8949 2110. E-mail dsfcm@dadlnet.dk eller hansjuergen.hoffmann@get2net.dk.

Kasserer Bjarne Møller, Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C. Tlf. 65 41 35 76. Fax 66 12 79 75. E-mail bjarne.moeller@ouh.dk.

 

tilbage

Vend tilbage til Indholdsfortegnelse