Nyhedsbrev - 15. april 1999

Hermed indkalder bestyrelsen til selskabets 21. videnskabelige møde, der afholdes torsdag den 20. maj 1999 kl. 12.30 - 16.30 i auditoriet på Patologisk Institut, Odense Universitetshospital, samt til selskabets årlige generalforsamling fra kl. 16.30 sammesteds.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

Medlemstallet er steget siden sidste generalforsamling. Selskabet har nu 84 ordinære medlemmer og 9 firma-medlemmer, forudsat at generalforsamlingen godkender de i årets løb tilmeldte 10 nye medlemmer: Katja Adolf, Hans Jürgen Hoffmann, Andreas Schønau, Elke Brockman, Viggo Nielsen, Michael Scandorf Sørensen, Tine Sørensen, Kirsten Nørgård, Martha Stahl og som firma-medlem: Ramcon.

Der har i det forløbne år har selskabet afholdt 3 velbesøgte videnskabelige møder:

Møde nr. 18 med forrige års generalforsamling blev afholdt den 25. maj 1998 hos DAKO A/S med emner inden for flowcytometri af leukæmier og lymfomer med særlig vægt på kvantitativ immuncytometri, samt flowcytometri baseret på in situ hybridisering med PNA prober.

Møde nr. 19 blev afholdt den 9. juni 1998 i samarbejde med Dansk Hæmatologisk Selskab på Amtssygehuset i Herlev, med emnet "Flow cytometry in leukemias and lymphomas" og med vægt på minimal residual disease detektion ved multiparameter gating.

Møde nr. 20, "Minisymposium on Flow Cytometry in Microbiology", blev afholdt på Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi i Søborg. På dette møde blev der for første gang arrangeret poster-præsentationer og egentlige firma-udstillinger.

Internationalt samarbejde: Selskabets bestyrelse har bidraget til debatten i anledning af et nyt initiativ med henblik på oprettelse af en "European Federation of National Cytometric Societies" med følgende udtalelse: "At a board meeting in the Danish Society for Flow Cytometry (DSFCM, www.flowcytometri.dk) on 23 February we discussed this matter, and unanimously it was considered as preferable if the initiatives for improved representation of Eastern European cytometrists and improved representation of non-pathological cytometric disciplines could be mediated by the existing major European society in this field, the European Society for Analytical Cellular Pathology (ESACP), instead of being dependent on the formation of yet another society, the goals of which may be easily confused with those of ESACP or ISAC from the viewpoint of authorities and politicians as well as by government and private foundations."

Se endvidere bemærkningerne under de efterfølgende punkter på dagsordenen.

3. Ændring af vedtægter

I overensstemmelse med Erik Kjærsgaard's forslag på sidste års generalforsamling foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 6 udvides med følgende tilføjelse vedr. dagsordenen (anført med fed skrift):

"Den ordinære generalforsamling finder sted i perioden fra 1. Marts til 31. Maj og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Der skal udsendes en foreløbig dagsorden sammen med generalforsamlingens indkaldelse. Dagsordenen skal mindst omfatte valg af dirigent, formandsberetning, valg til bestyrelsen, forelæggelse af revideret regnskab, budget, fastlæggelse af kontingent, samt eventuelt. Forslag, der ønskes sat under afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen udformes endelig dagsorden."

4. Valg til bestyrelsen

Næstformand og kasserer er på valg. Jens Peter Stenvang og Bjarne Møller er villige til at genopstille.

5. Revideret regnskab

Det reviderede regnskab for 1998 viser en beholdning på 59.074 kr., hvilket er et godt udgangspunkt for fremtidige aktiviteter. Udgifterne til de afholdte videnskabelige møder er blevet reduceret, dels ved fri auditoriebenyttelse, dels ved sponsorering fra en række firmaer, sådan som det har været anført i de pågældende mødeprogrammer. Dog er afregningen af kantineudgifterne på ca. 17.000 kr. i forbindelse med afholdelse af møde nr. 20 den 14. december 1998 ikke indeholdt i regnskabet for 1998.

6. Budget

Bestyrelsens budgetforslag for 1999 er vedlagt som bilag 3.

7. Kontingent

Bestyrelsen foreslår et uændret årligt kontingent på 100 kr. for ordinære medlemmer og 1.000 kr. for firma-medlemmer.

8. Hjemmeside og vejviser

Selskabets hjemmeside på Internet er nu vel etableret. Den vil forhåbentlig i stadig større omfang vise sig nyttig både for medlemmerne og bestyrelsen, ligesom den har betydning for selskabets kommunikation udadtil, hvad angår kontaktadresser, mødeprogrammer, kvalitetskontrol m.m.

Selskabet vil fortsætte med at benytte almindelig post til udsendelse af nyhedsbrevene med indkaldelser til generalforsamling og videnskabelige møder, medens den øvrige nyhedsformidling inden for selskabets rammer nok i større omfang vil komme til at ske over Internet. Medlemmerne opfordres til at fremsende deres bidrag til medlemsfortegnelsen i hjemmesidens vejviser og iøvrigt at benytte sig af dette hjemmesidens muligheder for forespørgsel og diskussion. Meddelelser, der ønskes optaget på hjemmesiden, skal indsendes til næstformanden på elektronisk form, via e-mail eller som tekstfil.

En opdateret medlemsfortegnelse med de adresser, som selskabet benytter ved postforsendelser og kontingentopkrævning, er vedlagt som bilag 4. Eventuelle adresseændringer bedes meddelt sekretæren.

9. Kvalitetskontrol

Den genoprettede kvalitetskontrolundersøgelse har nu fungeret upåklageligt i ca. 1 år. Ialt 10 laboratorier deltager nu i kvalitetskontrol af T-celle kvantitering. Arbejdsudvalget vil på generalforsamlingen gøre rede for de foreløbige resultater, der nu også er vist på hjemmesiden. Det er hensigten, at der regelmæssigt skal ske en tilbagemelding af resultater fra undersøgelsen til hver enkelt deltager, som derved kan få viden om sin egen placering inden for den samlede resultatfordeling.

10. Rejselegat

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget ansøgninger til selskabets rejselegat, der blev beskrevet i nyhedsbrevet af 13. oktober 1998: "Tilskyndet af forslag fremsat på sidste generalforsamling har bestyrelsen vedtaget at afsætte midler til et rejselegat, der kan tildeles medlemmer af DSFCM til deres deltagelse i videnskabelige møder eller kurser inden for DSFCM’s emneområde. Rejselegatet kan kun søges af dem, der har været medlemmer af DSFCM i mindst 1 år. Ansøgning skal ske skriftligt til bestyrelsen (indsendes til sekretæren). Der er ingen bestemt ansøgningsfrist. Rapport for rejselegatets anvendelse gives i form af et foredrag ved DSFCM’s møder. Bestyrelsen har foreløbigt afsat en beløbsramme til legatet på indtil 15.000 kr. anvendt i 1998-99."

11. Planer for videnskabelige møder

For at kunne arrangere videnskabelige møder med emner, som medlemmerne - og ikke kun bestyrelsen - finder interessante og nyttige ud fra den aktuelle problemstilling i deres cytometriske arbejde, efterlyser bestyrelsen idéer såvel som konkrete forslag til foredragsholdere og mødearrangører. Vi opfordrer derfor medlemmerne til direkte over for bestyrelsens medlemmer eller på hjemmesiden at tilkendegive deres ønsker om emner til videnskabelige møder og andre relevante aktiviteter for selskabet. Bestyrelsens foreløbige planer om fremtidige møder er følgende:

Møde nr. 22, i efteråret 1999, med emnet "Cytometric quantification and isolation of rare cells" (arrangør: Søren Pedersen). Mulige emner er 1) føtale celler i maternelt blod, 2) minimal residual cancer, 3) sorting i gel-microdroplets, 4) identifikation of memory-T-celler, og 5) alternative teknikker, såsom immunomagnetisk sortering, laser-dissektionsmikroskopi m.v.

Møde nr. 23, vel nok først i år 2000, med emnet "DNA og RNA probing", påtænkes gennemført i samarbejde med andre selskaber inden for dette emneområde.

12. Eventuelt

Nyt fra andre selskaber:

  1. Program for Royal Microscopical Society's møder og kurser i 1999 er vedlagt som bilag 5. Se endvidere RMS's website http://www.rms.org.uk.
  2. Program for "14th Annual Clinical Applications of Cytometry", 26-29. september 1999, Palm Springs, CA, USA, se Clinical Cytometry Society's website http://www.cytometry.org.
  3. Program for "Focus on Fluorescence Exciting Dyes and their Applications Symposium", 26-27. november 1999, Leiden, se Molecular Probes's website http://www.probes.com/new/focus.
  4. Program for "XIth International Congress of Histochemistry and Cytochemistry - ICHC 2000", 3-8. september 2000, York, UK, se website http://www.med.ic.ac.uk/external/ichc_2000.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen, Jørgen K. Larsen