Nyhedsbrev - 3. april 1998

Til medlemmerne af Dansk Selskab for Flowcytometri!

Hermed indkalder bestyrelsen til den årlige generalforsamling, der afholdes den 25. maj 1998 kl. 17.00 hos DAKO A/S, Produktionsvej 42, Glostrup, samt til et videnskabeligt møde, der afholdes forud for generalforsamlingen, fra kl. 13.00.

Det videnskabelige møde er arrangeret i samarbejde med Steve Saarinen og med økonomisk støtte fra DAKO A/S.

Vedlagt:            1) Mødeprogram.

                        2) Forslag til ny vedtægter.

Vedrørende generalforsamlingen:

Formandsberetning. I maj 1997 havde DSFCM 85 ordinære medlemmer og 6 firma-medlemmer.Den 10. februar i år viste opgørelsen 73 ordinære medlemmer og 9 firma-medlemmer. Det er første gang, vi har set en nedgang i antallet af ordinære medlemmer siden forudgående år.

I det forløbne år har DSFCM afholdt to velbesøgte videnskabelige møder: Møde nr. 16 den 20. februar 1997, hvor CompuCyte's Laser Scanning Cytometer blev demonstreret, blev afholdt i samarbejde med CompuCyte Corporation. Møde nr. 17 den 20. marts, med emnet apoptosis, blev afholdt i samarbejde med Dansk Immunologisk Selskab. Et planlagt møde i efteråret 1997 måtte desværre opgives, men emnet for dette møde indgår nu i det kommende møde den 25. maj 1998. Ligesom bestyrelsen mener formentlig også medlemmerne, at den nuværende mødeaktivitet i selskabet er for lav, og det der gøres noget ved.

forrige generalforsamling blev det bestemt, at DSFCM skulle oprette en hjemmesideinternettet for at fremme kommunikationen mellem medlemmerne og selskabets styrelse og mellem medlemmerne indbyrdes, og dette er nu blevet gennemført, se nedenfor.

Endvidere blev det bestemt, at der igen skulle oprettes en kvalitetskontrol for den immunfænotypiske analyse, og dette er ligeledes blevet gennemført, se nedenfor.

Det er et spørgsmål, om ikke "Dansk Selskab for Cytometri" efterhånden ville være et mere dækkende navn for vores selskab. Både med hensyn til nuværende teknik og anvendelser er der mange fælles træk for flow cytometri og den mikroskopi-baserede image cytometri. Adskillige cytometriske selskaber rundt omkringkloden har realiseret denne sammensmeltning af de to discipliner, og DSFCM har da også med sit mødeprogram praktiseret et relativt bredt cytometrisk emnevalg, jvf. vores møder nr. 15-17.

En udvidelse af bestyrelsen er tiltrængt for bedre at kunne dække behovet for tilpasning af selskabet til udviklingen inden for cytometri som helhed, og for generelt at kunne hæve aktivitetsniveauet.

Ændring af vedtægterne. Det foreslås, at bestyrelsen udvides med 2 medlemmer til en størrelse af ialt 5 medlemmer.

Kontingent. Ved den årlige kontingentopkrævning, der formidles af Dansk Medicinsk Selskab, har det vist sig vanskeligt at skelne mellem vores 50 og 100 kr.'s kategorier for ordinære medlemmer. Der er således blevet opkrævet 100 kr. fra de 45 læger og 50 kr. fra alle de 28 ikke-læger uafhængigt af disses stillingskategori, hvilket jo ikke var meningen i forhold til det, der er blevet vedtagettidligere generalforsamlinger. Det foreslås derfor, at vi fra og med kontingentopkrævningen for 1999 igen indfører en enhedspris på 100 kr. årligt for alle ordinære medlemmer, og at firma-medlemskab fortsat skal koste 1.000 kr. årligt.

Vejviser. DSFCM er nu omsider gåetinternettet med hjemmesiden http://www.flowcytometri.dk, idet Jens Peter Stenvang fungerer som webmaster. Etableringsudgifterne for hjemmesiden har været ca. 3.000 kr., og de løbende omkostninger er ca. 4.000 kr. årligt.

Medlemmerne opfordres til at fremsende deres bidrag til vejviseren´s medlemsliste og iøvrigt at benytte det nye mediums muligheder for at indhente information, bl.a. gennem forespørgsel og diskussion. Bestyrelsen vil fortsætte med at udsende indkaldelser til generalforsamling og større videnskabelige møder med almindelig post til medlemmerne. Det er dog hensigten, at de øvrige former for nyhedsformidling inden for selskabets rammer primært skal ske over internettet.

Kvalitetskontrol. Arbejdsudvalget vilgeneralforsamlingen gøre rede for igangsætningen af DSFCM's kvalitetskontrolundersøgelse for immunfænotypi med nu 9 deltagende laboratorier.

Nyt fra andre cytometriske selskaber m.v.:

Catalog of Free Flow Cytometry Software (UMass/Amherst) (http://www.bio.umass.edu/mcbfacs/flowcat.html): Omfattende kilde til downloading af flowcytometrisk software, bl.a. WinMDI.

Clinical Cytometry Society (http://www.cytometry.org): 13th Annual Meeting on Clinical Applications of Cytometry, Charleston, USA, 19-22. august 1998.

European Federation of Cytometric Societies: Intet nyt.

European Society for Analytical Cellular Pathology (http://www.biochem.mpg.de/valet/esacp.html): 6th ESACP Congress, Heidelberg, 7-11. april 1999.

European Summer School on Clinical Applications of Flow Cytometry, 't Elzenveld, Antwerpen, 1-3. juli 1998. Contact: Dr. Gerd Schmitz, Dr. Gregor Rothe, Institute for Clinical Chemistry, University of Regensburg, D-93042 Regensburg, Germany; tlf. +49 (941) 944-6201, fax +49 (941) 944-6202, e-mail gerd.schmitz@klinik.uni-regensburg.de.

International Society for Analytical Cytology (http://nucleus.immunol.washington.edu/ISAC.html): ISAC XIX Congress, Colorado Springs, 28.2.-5.3.1998. Deltagere fra Danmark var Steve Saarinen og Marianne Kjærvig Broe, DAKO A/S, Karen Hansen, NOVO Nordisk A/S, Viggo Nielsen, Inst. for Human Genetik, Århus Universitet, og Jacob Larsen og Jørgen K. Larsen, Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet. For sidstnævnte var det interessant at iagttage den cytometriske udvikling inden for den cytogenetiske analyse. Således det forventes som et snart kommercielt tilgængeligt værktøj, at komparativ genomisk hybridisering (CGH), der hidtil har været baserethybridiseringmetafase kromosomer (jvf. DSFCM's 15. møde), nu også vil kunne foretagesmicroarrays med rækker af genom-bidder i størrelsesorden 1 Mb DNA eller mindre, med flere tusinde prøver pr. cm2, hvorved en langt mere effektiv scanning af genomiske deletioner og amplifikationer vil blive mulig. For det cytometriske apparaturs vedkommende bemærkedes en udvidelse af anvendelsesområdet for CompuCyte's Laser Scanning Cytometer, der sidste år i København blev demonstreret for DSFCM's medlemmer (DSFCM's 16. møde). For flowcytometrisk apparatur var der ingen principielle fornyelser, men både BD og Coulter havde opgraderet deres cell sortere med high speed sorting som standard. BD's nye version SE af FACS Vantage er indrettet til 3 lasere med tilføjelse af flere fluorescens PMT'er og med 3 gange hurtigere pulse processing. Tidsforbruget pr. laser er nu kun 5 nsec, hvilket gør det muligt at håndtere 25.000 celler pr. sec. Partec har opgraderet deres apparatur i 3 forskellige PAS versioner, der alle bruger et overskueligt Windows 95 baseret software. En version optimeret til immunfænotypisk analyse vil formentlig fremover blive forhandlet worldwide af DAKO A/S.

ISAC's næste møder: 1) Third International Working Symposium on Human Tumour Heterogeneity III, Kananaskas, Canada, 14-18. januar 1999 (http://www.cyto.purdue.edu/flowcyt/organize/kan3.htm). 2) Sam Latt Conference on Molecular Pathology of Human Cancer vil formentlig finde sted i Toronto, Canada, i maj eller september 1999. 3) ISAC Conference on Signalling for Life and Death: cytometry in analysis and modelling of cell signalling, Hamilton Island, Australien, 18-21. juli 1999. 4) ISAC XX Congress, Montpellier, Frankrig, i år 2000.

Purdue CD-ROM (http://www.cyto.purdue.edu): Interesserede kan downloade filerne fra internettet eller evt. kontakte Paul Robinson for at tilsendt Volume 4 af Purdue CD-ROM.

Royal Microscopical Society (http://www.rms.org.uk): 1) Immunophenotyping, Royal Marsden Hospital, London, i juni 1998. 2) Bench-top Cytometer Workshop, Newcastle, UK, 28-30. juli 1998. 3) RMS Flow Cytometry Course, University of Sheffield, 14-18. september 1998. Contact: The Administrator, The Royal Microscopical Society, 37/38 St Clemens, Oxford OX4 1AJ, UK; tlf. +44 1865 248768, fax +44 1865 791237, e-mail info@rms.org.uk.