Dansk Selskab for Flowcytometri

Internet: www.flowcytometri.dk

 

Referat fra generalforsamling 2001

25. april 2001, kl. 16.15-18.10

Auditorium 2, Rigshospitalet, København

Tilstede:

Carl-Henrik Brogren, Ib Jarle Christensen, Birthe Hald, Karen Frydendahl Jepsen, Erik Kjærsgaard, Jørgen K. Larsen, Stephan Martin og Tine Sørensen.

  1. Valg af dirigent

Tine Sørensen blev valgt til dirigent. Jørgen K. Larsen blev valgt til referent.

2. Formandsberetning

Den på forhånd udsendte beretning blev godkendt. Generalforsamlingen godkendte medlemsskabet for de i årets løb tilmeldte nye medlemmer (10 ordinære og 2 firma-medlemmer).

Jørgen K. Larsen udtrykte skuffelse over det ringe fremmøde til dagens videnskabelige møde og til generalforsamlingen. Et større fremmøde til det videnskabelige møde havde formentligt kunnet opnås, hvis mødet havde været organiseret i samarbejde med et andet videnskabeligt selskab (f.eks. hæmatologisk eller immunologisk).

3. Forslag, der ønskes sat under afstemning

Bestyrelsens forslag til ændring af valgproceduren (vedtægternes 5) blev énstemmigt vedtaget.

Tine Sørensen foreslog (med henblik på vedtagelse på næste generalforsamling), at antallet af suppleanter skulle udvides fra 1 til 2.

4. Valg til bestyrelsen

Efter vedtagelsen af ny 5 blev valget implementeret således: Der blev valgt 2 medlemmer af bestyrelsen (Jens Peter Stenvang og Bjarne Møller havde erklæret sig villige til genvalg og blev genvalgt), 1 suppleant (Erik Kjærsgaard havde erklæret sig villig til genvalg og blev genvalgt) og 1 revisor (både Henrik Flyger og Jacob Larsen havde erklæret sig villige til genvalg; ved lodtrækning blev det afgjort, at Henrik Flyger var på valg; han blev genvalgt).

Efter generalforsamlingen skal bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Erik Kjærsgaard ventes at indtræde i bestyrelsen som suppleant for Carl-Henrik Brogren under dennes ophold i USA (andet halvår af 2001).

5. Revideret regnskab

Revisorerne havde forud for generalforsamlingen godkendt regnskabet for år 2000 uden bemærkninger. Det godkendte regnskab blev fremlagt for generalforsamlingen, som tog det til efterretning.

6. Budget

Budgettet for det kommende år blev godkendt.

7. Kontingent

Generalforsamlingen vedtog et uændret årligt kontingent på 100 kr. for ordinære medlemmer og 1.000 kr. for firma-medlemmer.

8. Forretningsorden

Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsen fastlægger en forretningsorden.

9. Hjemmeside og e-mail

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens politik vedr. e-mail kommunikationen til medlemmerne.

10. Kvalitetskontrol

En oversigt over resultaterne i kvalitetsundersøgelsens 3. år vil blive vist på hjemmesiden. Resultaterne fra de 9 laboratorier viser en større variation end tidligere år, men omfatter f.eks. også prøver fra broncho-alveolær lavage.

11. Rejselegat

Der var enighed om, at bestyrelsen skulle tage betingelserne for tildeling af rejselegatet op til overvejelse, således hvor længe ansøgeren skal have været medlem af selskabet, og om der også kan søges til kurser og tutorials.

12. Planer for videnskabelige møder

Hans Jürgen Hoffmann er igang med at organisere videnskabeligt møde nr. 26 til afholdelse torsdag den 6.9.2001 i Århus. Programmet indeholder foredrag af Mario Roederer (sponsoreret af Serotec) samt frie foredrag holdt af selskabets nye medlemmer nyhedspræsentationer fra hardwarefirma-medlemmerne.

Carl-Henrik Brogren foreslog som emner til kommende videnskabelige møder eller workshops: Bead assays for fluorescensbaseret immunoadsorption af molekyler fra opløsninger (f.eks. BD's CBA Th1/Th2 assay), immunofarvningsmetodologier for flowcytometri og mikroskopi, digital imaging.

Karen Frydendahl Jepsen foreslog emnerne: Kvalitetskontrol, kalibrering med fluorescerende beads, og fluorescenskompensation - dels som indlæg fra kvalitetskontroludvalg, dels fra firmaerne om deres kvalitetskontrolsystemer.

13. Eventuelt

Muligheden for afholdelse af flowcytometriske møder på fællesnordisk basis blev diskuteret. Stephan Martin meddelte, at Serotec overvejer at afholde en nordisk flowcytometri-workshop.

8. juni 2001 - Jørgen K. Larsen

Formand Jørgen K. Larsen, Finsenlaboratoriet, Finsencentret, Rigshospitalet, Afsnit 8621, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Tlf. 3545 5751. Fax 3538 5450. E-mail j.k.larsen@finsenlab.dk.

Næstformand Jens Peter Stenvang, DAKO A/S, Produktionsvej 42, 2600 Glostrup. Tlf. 4485 9500. Fax 4485 8435. E-mail jenspeter.stenvang@dako.dk.

Møde- Carl-Henrik Brogren, Afdeling for Mikrobiologi, Institut for Fødevaresikkerhed og Toksikologi,

koordinator Fødevaredirektoratet, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg. Tlf. 3395 6000. Fax 3395 6001. E-mail chb@fdir.dk.

Sekretær Hans Jürgen Hoffmann, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Kommunehospital, Bygning 2B, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. Tlf. 8949 2107. Fax 8949 2110. E-mail dsfcm@dadlnet.dk eller hansjuergen.hoffmann@get2net.dk.

Kasserer Bjarne Møller, Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C. Tlf. 65 41 35 76. Fax 66 12 79 75. E-mail bjarne.moeller@ouh.dk.

Vend tilbage til Indholdsfortegnelse