Dansk Selskab for Flowcytometri

i

 

Referat fra generalforsamling d. 20. maj. 1999.

Afholdt i forlængelse af 21. videnskabelige møde i Odense.

Dagsorden for generalforsamlingen (jvf. Nyhedsbrev af 15. april 1999)

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Ændring af vedtægter
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Revideret regnskab
 6. Budget
 7. Kontingent
 8. Hjemmeside og vejviser
 9. Kvalitetskontrol
 10. Rejselegat
 11. Planer for videnskabelige møder
 12. Eventuelt

ad 1. Valg af dirigent

Hans Jürgen Hoffmann blev foreslået og valgt.

ad 2. Formandsberetning

Jørgen K. Larsen bød velkommen til DSFCM årlige generalforsamling. En ret detaljeret dagsorden og redegørelse for foreningens aktiviter var udsendt til alle medlemmer i form af Nyhedsbrev af 15. april 1999. Formandens beretning var derfor relativt summarisk.

En række nye medlemmer har anmodet om optagelse i foreningen. Alle ansøgere blev godkendt på generalforsamlingen.

Foreningen har forestået afholdelsen af 3 gode og velbesøgte videnskabelige møder i den forløbne periode siden sidste generalforsamling.

ad 3. Ændring af vedtægter

De foreslåede ændringer af 6 i foreningsvedtægterne blev godkendt.

ad 4. Valg til bestyrelsen

På valg var posterne som næstformand (Jens Peter Stenvang) og kasserer (Bjarne Møller). Begge var villige til at genopstille og de blev derefter valgt.

ad 5. Revideret regnskab

Bjarne Møller gennemgik det af revisorerne godkendte regnskab for 1998.

ad 6. Budget

Bjarne gennemgik foreningens budgetforslag for 1999.

ad 7. Kontingent

Bestyrelsens foreslåede uændrede kontingent satser på kr. 100 for alle ordinære medlemmer og kr. 1000 for firma-medlemmer blev godkendt.

ad 8. Hjemmeside og vejviser

Selskabets hjemmeside www.flowcytometri.dk er vel etableret og under stadig udbygning. Der var en generel opfordring til at medlemmerne bruger siden aktivt ved at sende de relevante informationer i elektronisk form til vores web editor Jens Peter Stenvang.

ad 9. Kvalitets kontrol

Kjærsgård præsenterede de første resultater fra de laboratorier der har meldt sig som deltagere i kvalitetskontrol undersøgelserne. 10 laboratorier har meldt sig til undersøgelserne og ved denne opgørelse var der modtaget resultater fra 9 laboratorier. De fremviste resultater fra undersøgelsen viste meget fin overenstemmelse mellem alle deltagende laboratorier.

ad 10. Rejselegat

Ingen har endnu ansøgt legatet. Det blev diskuteret om der skulle ændres i ansøgningsbetingelserne. Der var generel enighed om at de gældende ansøgnings betingelser forsat skal være gældende (ansøgeren skal på ansøgningstidspunktet have været medlem i mindst 1 år efter generalforsamlingens godkendelse af medlemsskabet).

ad 11. Planer for videnskabelige møder

Bestyrelsen havde foreslået et møde (no. 22) i efteråret 99 med temaet Kvantitering og isolation af sjældne celler, samt et møde først i år 2000 med temaet DNA og RNA probing. Desuden efterlystes forslag fra de tilstedeværende medlemmer i general forsamlingen. Olav Egelund foreslog at et godt tema kunne være anvendelsen af Green Fluorescent Protein (GFP) i flowcytometrisk sammenhæng. Der er bred intereresse i dette tema så bestyrelsen lovede at tage dette emne med i overvejelserne.

ad 12. Eventuelt

Intet.

 

 

tilbage

Vend tilbage til Indholdsfortegnelse