Referat fra selskabets ordinære generalforsamling den 20. marts 1997

med henvisning til dagsorden udsendt den 19.2.1997

1. Valg af dirigent. Erik Kjærsgaard blev valgt til dirigent.

2. Formandsberetning. Jørgen K. Larsen henviste til oplysningerne i den udsendte dagsorden.

3. Valg til bestyrelsen. Jens Peter Stenvang blev genvalgt som næstformand. Bjarne Møller, der ikke var tilstede, men havde erklæret sig villig til genvalg, blev genvalgt som sekretær/kasserer.

4. Revideret regnskab. Kassererens regnskab, der viste et overskud pr. 1.1.1997 på 46.815,58 kr., var blevet godkendt af begge revisorer. Det fremlagte regnskab var dog kun forsynet med Lars Ryder's underskrift, men Henrik Flyger erklæredegeneralforsamlingen, at han også havde godkendt regnskabet, og at det af ham underskrevne regnskab allerede var sendt med post til Bjarne Møller. Generalforsamlingen kunne derefter betragte regnskabet som godkendt uden bemærkninger. Kopi af det godkendte regnskab er vedlagt.

5. Kontingent. Det blev vedtaget at fastholde det nuværende kontingent.

6. Vedtægter. Det blev vedtaget at udvide vedtægternes paragraf 3 med følgende tilføjelse: "Et medlem vil blive ekskluderet, hvis medlemskontingentet ikke betales i to på hinanden følgende år." Et eksemplar af de herefter gældende vedtægter er vedlagt.

7. Andre selskaber. Som formand for DSFCM har Jørgen K. Larsen siden efteråret 1996 deltaget i European Federation of Cytometric Societies (EFCS) Foundation Discussion Forum (se internet adresse http://www.biochem.mpg.de/valet/efcs.html). Der var i diskussionens første fase udbredt tilslutning til ideén om oprettelse af et EFCS, og i næste fase vil intitiativtageren Günther Valet og delegater fra 11 europæiske nationale cytometri-selskaber (inklusive Jørgen K. Larsen fra DSFCM) nu forsøge at opstille et forslag til vedtægter for EFCS, bl.a. ved drøftelser under 5th ESACP Congress i Oslo, 25-29.5.1997. Tilknytning synes at være en fordel m.h.t. kommunikationen med andre forskere, afholdelsen af videnskabelige møder og etableringen af forskellige former for kvalitetskontrol og standardisering, hvorimod de økonomiske aspekter at en sådan tilknytning indtil videre er ganske uafklarede. For at kunne melde tilbage til EFCS Discussion Forum herom, ønskede Jørgen K. Larsen at tilkendegivet fra generalforsamlingen, 1) hvorvidt der var tilslutning til en udvikling henimod tilknytning til EFCS, 2) hvilke betingelser, der iøvrigt skulle knyttes hertil, og 3) udpegning af, hvem der i givet fald fortsat skulle repræsentere DSFCM i EFCS Discussion Forum. Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens holdning ved at tilkendegive, at en tilknytning til EFCS betragtes som ønskelig for DSFCM. Hvis og når EFCS Discussion Forum kommer langt, at der fremsættes et forslag til vedtægter for EFCS samt redegøres for de økonomiske konsekvenser for de evt. tilknyttede selskaber, vil det blive nødvendigt for DSFCM's bestyrelse at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling for at tage stilling til disse vilkår.

8. Vejviser. Arbejdsgruppen var repræsenteret af Jens Peter Stenvang og Lars Ryder, og Jens Peter fremlagde arbejdsgruppens forslag til oprettelse af homepage for DSFCM på internettet.

Generalforsamlingen gav herudfra sin tilslutning til umiddelbar iværksættelse at oprettelsen af denne homepage, der skal oplyse navne og adresser for medlemmerne af bestyrelsen og de stående arbejdsudvalg, men ikke indeholde oplysninger om de øvrige medlemmer, undtagen hvis det enkelte medlemfrivilligt grundlag ønsker at tilføje egne (cytometri-relevante) oplysninger. Se nærmere oplysninger herom i vedlagte redegørelse fra Vejviser-arbejdsgruppen.

9. Kvalitetskontrol. Arbejdsgruppen var repræsenteret af Lars Ryder og Erik Kjærsgaard, og Lars Ryder fremlagde et forslag om etablering af et selvstændigt, dansk kvalitetskontrol-netværk for laboratorier, der udfører leukocyt-immunfænotypning. Se nærmere oplysninger herom med forespørgsel om deltagelse i vedlagte redegørelse fra Kvalitetskontrol-arbejdsgruppen.

10. Eventuelt. Ifølge oplysninger fra J. Paul Robinson, Purdue University, synes der at være mulighed for, at eksemplarer af "Purdue Cytometry CD-ROM, Volume 2" eller en opdateret udgave heraf vil kunne udsendes gratis til DSFCM's medlemmer, og generalforsamlingen tilsluttede sig Jørgen K. Larsen's forslag om at henvende sig til Paul Robinson herom.

bestyrelsens vegne, med venlig hilsen Jørgen K. Larsen 1997