Referat fra den årlige generalforsamling i Dansk Selskab for Flowcytometri d. 25. maj 1998.

 Generalforsamlingen afholdtes i forlængelse af 18. videnskabelige møde i Dako’s auditorium, Produktionsvej 42, Glostrup.

 Som dirigent valgtes Birgit Lund, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Sekretæren påtog sig hvervet som referent.

 Herefter blev ordet givet til formand Jørgen K. Larsen, der kommenterede den udsendte formandsberetning. Primært udbad bestyrelsen sig forslag fra medlemmerne til nye aktiviteter og forslag til emner for kommende videnskabelige møder i selskabet. Der var ikke fra salen kommentarer til formandsberetningen iøvrigt.

 Næste punkt var afstemning om et forslag til ændring af vedtægternes §5 om udvidelse af bestyrelsen med 2 medlemmer til i alt 5 medlemmer (se vedlagte revision af selskabets vedtægter). Dette kunne vedtages enstemmigt af 11 stemmeberettigede blandt de fremmødte. Erik Kjærsgaard foreslog indskrivning af valgårene for bestyrelsesposterne i vedtægterne. Dette kunne ligeledes vedtages enstemmigt

 Der blev herefter afholdt valg til bestyrelsen.Formanden varvalg. Jørgen K. Larsen var villig til genvalg og genvalgtes enstemmigt med akklammation. Suppleant var ligeledesvalg. Erik Kjærsgaard var villig til genvalg og genvalgtes enstemmigt. Der blev herefter foretaget valg af revisorer. Henrik Flyger var villig til genvalg og genvalgtes enstemmigt. Lars Ryder ønskede ikke genvalg, og Jacob Larsen opstillede som eneste kandidat til den anden revisor-post. Jacob Larsen valgtes enstemmigt. Ved valget til udvidelsen af bestyrelsen opstillede Søren Petersen og Carl Henrik Brogren til de to poster. Begge valgtes enstemmigt. Bestyrelsen konstituerer sig ved et snarligt bestyrelsesmøde.

 Det reviderede årsregnskab for 1997 blev fremlagt ved kassereren og godkendt, fraset en trykfejl vedrørende næstformandens internet-forbindelse, der fejlagtigt var opført som ekviperingsudgifter. Regnskabet viser en saldo ultimo 1997 på kr 52.918,83. Tidligere år har selskabets største udgifter været i forbindelse med afholdelse af de videnskabelige møder. I -96 og -97 har møderne imidlertid været stort set udgiftsneutrale, primærtgrund af generøse sponsoreringer, fra især selskabets firmamedlemmer, og ved tilskud fra Dansk Medicinsk Selskab. Bjarne Møller foreslog indførelse af f.eks. et rejselegat til yngre videnskabelige medarbejdere, også for at stimulere interessen for selskabet, der har haft vigende medlemstal de sidste år. Birthe Hald ønsker ikke et evt. rejselegat forbeholdt yngre forskere. Mogens Fenger, som deltog i mødetvegne af medlem Ingelise Marcussen foreslog, at en del af overskuddet kunne financiere den netop igangsatte kvalitetskontrol. Bjarne Møller anførte, at det endnu er relativt medlemmer, der er tilknyttet kvalitetskontrol projektet, og at det ikke skønnes rimeligt at anvende det videnskabelige selskabs midler på en driftskontrol af rutineanalyser. Jørgen K. Larsen foreslog afholdelse af kurser i flowcytometri efter mønster som f.eks. Royal Microscopical Society’s kurser i U.K. Birthe Hald foreslog et kursus i anvendelse af de efterhånden talrige software-pakker. Bestyrelsen bemyndiges til at vedtage en rimelig anvendelse af en del af selskabets midler. Dirigenten foreslårgrund af diskussionens længde, at der ved næste generalforsamling indføres et ekstra punkt om anvendelse af selskabets midler.

 Næste punkt var afstemning om ændring af kontingentsatserne til kr 100,- for alle individuelle medlemmer. Kontingentet for tilknyttede firmaer holdes uændret. Kontingentforhøjelsen kunne vedtages enstemmigt.

Selskabets hjemmeside (www.flowcytometri.dk) og vejviser blev præsenteret on line af Jens Peter Stenvang, der demonstrerede indholdet og udbad sig oplysninger fra medlemmer, der ønsker sig inkluderet i vejviseren. Vejviseren er tænkt som et værktøj til fremme af kommunikationen mellem medlemmer med tilgrænsende interessefelter og kan kun tjene formålet, hvis den holdes opdateret med relevante oplysninger fra medlemmerne. Der er ligeledeshjemmesiden links til adresser med flowcytometrisk relevans.

 Sekretæren præsenterede navnene på 5 aspiranter til selskabet: Charlotte Bertelsen, Birthe Hald, Karen Hansen, Ingelise Marcussen og Børge Ting Mortensen. De nye medlemmer blev budt velkommen med akklammation. Desværre har tre medlemmer ønsket udmeldelse af selskabet: Helle Drøhse, Peter K.A. Jensen og Gregers Hermann.

 Erik Kjærsgaard præsenterede resultaterne af 1. rundsending i selskabets kvalitetskontrol-projekt. Der har vist sig at være en fin samlinganalyseresultaterne for CD3+CD4+ og CD3+CD8+ tællinger i perifert blod. Næste udsending er i støbeskeen. Bjarne Møller foreslår præsentation af kvalitetskontrol resultaternehjemmesiden, de deltagende laboratorier løbende kan holde sig orienteret også om f.eks. dato for næste udsending.

 Under eventuelt trækker formanden sit forslag om navneændring som stillet i formandsberetningen tilbage med henvisning til, at selskabet netop har haft 10 års jubilæum under nuværende navn, og at man risikerer nogen forvirring ved ændring af dette.

Dirigenten kan herefter takke for god ro og orden og erklære mødet for lukket.